B. Sc. ( Applied Nutrition Public Health, Botany, Chemistry)

B. Sc. ANBC ( Applied Nutrition Public Health, Botany, Chemistry)